Skip to main content

BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਲਉ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ।

ICBC ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਟੋਪਲੈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਉ ਅਤੇ BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਲਉ। ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੇਜੋੜ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰ 10% ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਪਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Collision
ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ।

tree branch falling on car icon
ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ

ਭੰਨਤੋੜ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਤਿੜਕਣਾ – ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

collision icon
ਇਕਸੈੱਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ

ICBC ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਟੋਪਲੈਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਿਚ 200,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

BCAA ਦੇ ਫਾਇਦੇ

BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਜੋੜ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

collision icon
ਇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਫੀ

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ।

tools icon
ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ BCAA ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸ (AARS) ਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

car and key icon
ਲੌਕ ਰੀ-ਕੀਅਡ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਜਾਂ ਕੀ-ਲੈੱਸ ਰੀਮੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਕੀਅ ਜਾਂ ਰੀ-ਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ? ਕੋਈ ਡਿਡੱਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

dog icon
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ।

Motorcycle icon
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਅਸੀਂ 1,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

24 hours phone icon
ਵਧੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਕਲੇਮ ਸਰਵਿਸ

ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਅਡਜਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

medal icon
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ `ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ।

Service Guarantee
500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਰੰਟੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜਾਂ

car icon
ਤਰਜੀਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਵਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ `ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉ: ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ।

wallet icon
ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

windshield icon
0 ਡਾਲਰ ਗਲਾਸ ਡਿਡੱਕਟੇਬਲ

ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਸਨਰੂਫ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਡੱਕਟੇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

car and crow bar icon
ਸਮੈਸ਼ ਐਂਡ ਗਰੈਬ ਬੰਡਲ

ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੋ ਡਿਡੱਕਟੇਬਲ ਗਲਾਸ ਔਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

car icon
ਇਨਹੈਂਸਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋਸਟ ਕਵਰੇਜ

ਟੋਟਲ ਲੌਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਮਿਲੇ।

BCAA ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

checkmark-1
BCAA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ

ਮੈਂਬਰ BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਪਰ 10% ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

checkmark-1
ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

checkmark-1
ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ 10% ਬਚਤ ਕਰੋ

checkmark-1
ਘੱਟ ਗੈਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਉਨ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਪਰ 5% ਬਚਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

checkmark-1
ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਯੰਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਪਰ 5% ਬਚਤ ਕਰੋ

checkmark-1
ਇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਫੀ

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ

BCAA ਦੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

BC Based
BC ਸਥਿੱਤ

ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

map pin icon
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਪਲੈਨ ਬਰੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ

ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। BC ਭਰ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

Home
Ways To Save
ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕੇ

BCAA ਦੇ ਮੈਂਬਰ BCAA ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਪਰ 10% ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Trusted Experts
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਰ

ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Saving the Day
ਦਿਨ ਬਚਾਉਣਾ

ਸਾਡੀ 24/7 ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਲੇਮਜ਼ ਟੀਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ BCAA ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਲੇਮ ਅਡਜਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

BCAA ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, BCAA ਦੇ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਈਵੋ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕ `ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ। ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ।

BCAA ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ